Dec 14, 2018 Last Updated 4:08 PM, Dec 11, 2018

De MOA publiceert jaarlijks, in samenwerking met MarketingTribune, een jaaroverzicht van het aantal fte’s van de marktonderzoeksbureaus die bij de MOA zijn aangesloten. Naast een overzicht van de stand van zaken, zijn er ook al verwachtingen uitgesproken voor 2018. Die ziet er goed uit, met een verwachte omzetgroei van zo’n 2.8%.

Tekst Lex Olivier

Alle bureaus werden via e-mail benaderd met het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. Daar waar een reactie te lang uitbleef werden de leden telefonisch en  via email opnieuw benaderd. Uiteindelijk hebben 136 van de 276 aangesloten bureaus meegedaan.
Het onderzoek werd uitgevoerd in de november 2017. Het project werd aangestuurd door het MOA secretariaat. Arjen Neefkes (DataIM) was verantwoordelijk voor veldwerk en de rapportage. De MOA-lidmaatschapscontributie is gerelateerd aan de omvang van het bureau: hoe meer fte’s een bureau in dit overzicht opgeeft, hoe meer contributie het betaalt. Het onderzoek gaat ervan uit dat aantal fte’s een interessant kengetal is als men de omvang van een bureau in beeld wil brengen. Aan de deelnemers werd gevraagd om de verwachte onderzoekomzet over 2017 procentueel te verdelen over diverse sectoren en segmenten.Voor dit overzicht is het aantal fte’s gerelateerd aan de omzetsectoren (fte’s maal percentage omzet). Dat levert een puntenaantal op dat bruikbaar is om te bepalen hoe zwaar een bij MOA aangesloten marktonderzoekbureau per omzetsector is vertegenwoordigd. Een bureau met 100 fte’s dat – volgens eigen zeggen – 10% van zijn omzet haalt uit klanten in de fmcg, scoort daarmee 10 punten (10% van 100). Een bureau met  40 fte’s dat 50% van zijn omzet haalt uit fmcg scoort 20 punten (50% van 40).

Al met al levert dit overzicht een inschatting van de marktomvang per bureau per afnemersbranche, per segment en per onderzoeksegment. De resultaten per afnemersbranche werden gepubliceerd in een decembereditie van MarketingTribune. De resultaten per onderzoeksegment worden nu gepubliceerd in dit nummer van Clou.

Hoofdlijnen

Marktonderzoekbureaus verwachten in 2018 opnieuw een omzettoename en de groei uit 2016 en 2017 wordt derhalve gecontinueerd. 71% van de bureaus verwacht in 2018 een toename van de eigen bureauomzet van gemiddeld 7,6%. De gemiddelde groeiverwachting van alle bureaus ligt op 5,5%. De in 2018 verwachte groei van de totaalmarkt  is lager, namelijk 2,8%. Samenvattend: de meeste bureaus verwachten het beter te doen dan de totaalmarkt.                                                               
Waar de afgelopen drie jaar de nieuwe onderzoeksvelden, zoals webanalyse, usability onderzoek en datamining, vooral het terrein waren van start-ups, zien wij nu dat  de traditionele bureaus het verloren gegane terrein heroveren. Veel van hen zijn nu in de top 10-lijsten van deze nieuwe dataverzamelingstechnieken terug te vinden.

De daling van het belang van telefonisch onderzoek zet door en hetzelfde geldt voor het schriftelijk onderzoek. Het aantal fte’s dat zich bezighoudt met online is met 26% gestegen en is op dit moment de belangrijkste dataverzamelingsmethode in Nederland. Dit is vergelijkbaar met het belang van dit type onderzoek in andere landen. Dat blijkt uit de ESOMAR 2017 GMR publicatie waarin tevens wordt vastgesteld dat Nederland de 13de plek bezet bij de globale ranking op basis van marktomvang. 

Kijk voor meer informatie en tabellen Clou magazine nr. 86, februari 2018

Dit artikel is overgenomen uit Clou magazine© nr 86, februari 2018