Privacy statement

Dit privacy statement geeft aan hoe het Onderzoekfilter omgaat met de door u verstrekte persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan uw verzoek om niet voor onaangekondigd telefonisch onderzoek benaderd te worden, zowel via vaste of mobiele telefonie. Uw gegevens worden voor blokkering beschikbaar gesteld aan de marktonderzoekorganisaties die zijn aangesloten bij het Onderzoekfilter van de MOA, aan de leden van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek en aan de leden van de Vereniging voor Beleidsonderzoek. Het bestand van Onderzoekfilter is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. En de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

E-mailadres

Onderzoekfilter vraagt om uw e-mailadres. Dit adres wordt door Onderzoekfilter onder andere gebruikt om uw aanmelding te bevestigen. Daarnaast wordt het gebruikt om u te informeren over wijzigingen, bijvoorbeeld wanneer uw aanmelding bij het Onderzoekfilter afloopt. U kunt zichzelf dan opnieuw inschrijven.

Cookie

Onderzoekfilter gebruikt zogeheten tijdelijke 'cookies'. Deze tijdelijke bestandjes worden gebruikt om de inschrijfprocedure goed te laten verlopen. Indien u in uw browser het gebruik van 'cookies' uitzet, kan dit gevolgen hebben voor het verloop van de inschrijfprocedure.

Beveiliging

Onderzoekfilter gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

Dit privacy statement is vastgesteld op 1 juni 2009. Onderzoekfilter behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Raadpleegt u daarom periodiek het privacy statement.

 • Aangemaakt op .

Vragen telefonisch onderzoek?

Hier vindt u antwoorden op vragen als 'Hoe komt men aan mijn telefoonnummer of adres?', 'Wat gebeurt er met mijn gegevens?', en 'Wat wordt verstaan onder ondubbelzinnige toestemming?'.

Hoe komt men aan mijn telefoonnummer of adres? 

Dat is over het algemeen door het toeval bepaald. Bij telefonisch onderzoek maakt de computer door 10 cijfers te combineren een willekeurig telefoonnummer. Er zijn dan ook geen gegevens van de eigenaar van het nummer bekend. Daardoor kan het echter wel gebeuren dat geheel bij toeval een geheim nummer wordt gebeld.

Het is ook mogelijk dat u weliswaar door een marktonderzoekbureau, maar namens een organisatie (bijvoorbeeld de uitgever van uw krant) wordt benaderd. In dit soort gevallen wordt namens de opdrachtgever en alleen voor dit doel, gebruik gemaakt van het abonnementenbestand. Maar ook dan is de keuze geheel willekeurig en worden de resultaten anoniem verwerkt en gerapporteerd aan de opdrachtgever.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

De antwoorden die door marktonderzoek zijn verkregen worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. Uw mening wordt met de antwoorden van de andere ondervraagden opgesteld en tot statistische tabellen verwerkt. Als men u wilt benaderen voor een vervolgonderzoek, zal men hiervoor vooraf uw toestemming vragen.

Waarom vraagt men naar mijn inkomen en leeftijd?

Marktonderzoek is niet geïnteresseerd in individuele gegevens maar heeft de informatie van personen nodig om tot een totaalbeeld te komen van een mening die representatief is voor bepaalde groepen in de samenleving zoals jongeren, ouderen, modale inkomens etc. Om te bepalen in welke categorie uw mening geplaatst moet worden, worden ook persoonlijke gegevens gevraagd, zoals leeftijd e.d.

Waarom wordt mijn adres gevraagd?

Het adres wordt gevraagd voor controle achteraf. Een willekeurig aantal mensen wordt na afloop benaderd met de vraag of het gesprek inderdaad heeft plaatsgevonden en of de interviewer volgens de instructie het vraaggesprek gevoerd heeft. Alle verstrekte gegevens worden na verwerking ontdaan van elke identificatiemogelijkheid.

Wat wordt verstaan onder ondubbelzinnige toestemming?

Ondubbelzinnige toestemming betekent dat er geen twijfel over mag bestaan dat de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven en voor welke specifieke verwerkingen. De toestemming hoeft niet schriftelijk te worden gegeven; ook een handeling van de betrokkene kan gericht zijn op het geven van toestemming. Bij een dergelijke stilzwijgende of impliciete toestemming mag er echter geen twijfel bestaan over de reikwijdte daarvan. Bij twijfel moet de verantwoordelijke nagaan of hij er terecht vanuit gaat dat de betrokkene met de verwerking heeft ingestemd. Toestemming kan altijd worden ingetrokken. Een dergelijke intrekking heeft geen terugwerkende kracht.
(Rapport: Herkomst van de klant, Registratiekamer, september 2000)

Wat is het overledenen bestand?

Het overledenen bestand wordt beheerd door Postfilter.nl.

Klik HIER voor vragen met betrekking tot het onderzoekfilter.
 • Aangemaakt op .

Inkoop marktonderzoek

De inkoopbrochure is een initiatief van de Research Keurmerkgroep. Met deze uitgave wil men het kwaliteitsbesef met betrekking tot marktonderzoek bij de inkopers van marktonderzoek vergroten.

 

In het boekje worden verschillende aspecten van het marktonderzoek beknopt uiteen gezet en wordt een aantal tips en suggesties gegeven.

 • Aangemaakt op .

Recht op inzage persoonsgegevens

Sinds de wijziging van de Telecomwet hebben consumenten recht op inzage in hun eigen dossier bij bedrijven, organisaties en overheden. Recentelijk is er onderzoek van de Radbout Universiteit gepubliceerd, waaruit blijkt dat een groot aantal bedrijven dit wettelijk recht van consumenten in de wind slaan. Op grond daarvan zijn er een tweetal reacties naar buiten gekomen.

De eerste betreft een zevental Kamervragen van de kamerleden Verhoeven en Schouw, beide van D’66.

Het tweede initiatief  is van Bits of Freedom en heeft betrekking op een nieuwe website genaamd PIM: Privacy Inzicht Machine. Zie: https://pim.bof.nl/

Klik op onderstaande links voor de gehele tekst:

 • Aangemaakt op .

Kamervragen m.b.t. recht op inzage in persoonsgegevens

TK, 17.08.11, Vragen van de leden Verhoeven en Schouw (beiden D66) aan de staatssecretaris van V&J over bedrijven die de privacy schenden

2011Z16149
Vragen van de leden Verhoeven en Schouw (beiden D66) aan de staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie over bedrijven die de privacy schenden (ingezonden 17 augustus 2011)
1. Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Bedrijven negeren privacyregels’? 1)
2. Bent u bekend met het beeld dat geschetst wordt in het artikel, dat organisaties inzage moeten geven maar dit zelden doen? Acht u dit wenselijk?
3. Wat gaat u doen om te zorgen dat alle organisaties zich wat betreft inzageverzoeken aan de wet zullen houden? Welke pro-actieve maatregelen heeft u hierbij voor ogen?
4. Wat vindt u van de niet-actieve rol van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in het proces van inzage? Zou de dienstverlening van het CBP weer uitgebreid moeten worden tot particulieren?
5. Bent u van mening dat het CBP de mogelijkheid moet krijgen om een boete op te leggen aan bedrijven en instanties die bovengenoemde verzoeken incorrect en/of gebrekkig afhandelen?
6. Zou het CBP een richtsnoer uit moeten brengen voor bedrijven en organisaties waarin de plichten van bedrijven en organisaties in het kader van een inzageverzoek worden
verduidelijkt?
7. Bent u het ermee eens dat de mogelijkheid tot bemiddeling door het CPB zoals bedoeld in artikel 47 Wet bescherming persooonsgegevens (Wbp) op dit moment een wassen neus is zolang bemiddeling door het CBP door een bedrijf of instantie naast zich neergelegd kan worden en dat aan het oordeel van het CBP meer gewicht moet worden toegekend?

1) Telegraaf 13 augustus 2011

 
 
 
 • Aangemaakt op .

Windows gaat meer data verzamelen

TK: Vragen Oosenbrug (PvdA) over het bericht dat Windows 7 en 8.1 meer data van gebruikers gaan verzamelen

Tweede Kamerlid Oosenbrug (PvdA) heeft de ministers van V&J en EZ vragen gesteld over het bericht dat Windows 7 en 8.1 meer data van gebruikers gaan verzamelen.

 • Aangemaakt op .

Maximum boete overtreding privacy wetgeving

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de conceptbeleidsregels voor het opleggen van een bestuurlijke boete door de Autoriteit Persoonsgegevens gepubliceerd. Per 1 januari 2016 krijgt het CBP (per 1 januari 2016 'Autoriteit Persoonsgegevens') de bevoegdheid om boetes op te leggen als organisaties de Wet bescherming persoonsgegevens overtreden.

 • Aangemaakt op .

Wet bescherming persoonsgegevens

Wat verandert er per 1 januari m.b.t. data-privacy van klantgegevens? Wat betekent dit voor de onderzoeksbureaus?

Per 1 januari 2016 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens gewijzigd. De volgende twee wijzigingen worden dan doorgevoerd:

1. verplichting om data lekken te melden (data lekken);
2. boete bevoegdheid van het Cbp – zie MOAflash Oktober 2015

 • Aangemaakt op .

Wet Markt en Overheid en aanbestedingen

De Tweede Kamer heeft minister Kamp (Economische Zaken) verzocht om een reactie te geven op de initiatiefnota van Tweede Kamerleden Erik Ziengs (VVD) en Kees Verhoeven (D66) over de Wet Markt en Overheid. Begin 2016 zal de Tweede Kamer met de minister spreken over de evaluatie Wet Markt en Overheid, waarover een rapport eind 2015 zal worden gepubliceerd. Een uitgebreid verslag van deze intiaief nota elders in deze Nieuwsbrief.

 • Aangemaakt op .

MOA en persoonlijke data

Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs het Safe Harbour verdrag met de Verenigde Staten, waarin staat hoe de Amerikaanse bedrijven gegevens moeten opslaan zodat ze aan de Europese privacy wetgeving voldoen, ongeldig verklaard.

 • Aangemaakt op .

Geldigheidstermijn gedragscode

De Gedragscode voor onderzoek en statistiek is en blijft bindend krachtens verenigingsrecht van alle drie betrokken branche organisaties, MOA, VBO en VSO. Het feit dat de goedkeuring van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP, voormalig College bescherming persoonsgegevens) is vervallen, is hiervoor niet relevant.

 • Aangemaakt op .

Onderbezetting Autoriteit Persoonsgegevens

Minister Van der Steur (V&J) heeft zijn reactie op het artikel "Privacywaakhond CBP (nu: Autoriteit Persoonsgegevens) kampt met onderbezetting" naar de Tweede Kamer gestuurd.
In de gesprekken met de Autoriteit is geen mededeling gedaan waaruit blijkt dat wordt gekampt met een ernstig capacitair tekort. In 2013 is aan de Autoriteit een extra structureel budget van € 0,75 miljoen toegekend.

 • Aangemaakt op .

EU-US Privacy Shield

Minister van der Steur (V&J) heeft zijn beoordeling van het EU-US Privacy Shield naar de Tweede Kamer gestuurd. Krachtens deze bepaling kan de Commissie constateren dat een derde land beschikt over een passend niveau van gegevensbescherming.

 • Aangemaakt op .

Big Data in een vrije en veilige samenleving

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft minister Van der Steur (Veiligheid & Justitie) het rapport ‘Big Data in een vrije en veilige samenleving’ aangeboden.

 • Aangemaakt op .

WIFI-Tracking in the picture van de Kamer

Het Tweede kamerlid Verhoeven (D66) heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister Kamp (EZ) en minister Plasterk (BZK)over het bericht dat gemeenten en winkels zich niet houden aan de regels voor wifi-tracking.

 • Aangemaakt op .

Verslag Algemeen Overleg (AO) Privacy

Het Tweede Kamerlid Oosenbrug (PvdA) geeft in het algemeen overleg d.d. 18.05.2016 aan dat privacy een groot goed is, maar ontzettend lastig te beschermen. "Persoonlijke data worden steeds gemakkelijker beschikbaar en inmiddels worden ze op grote schaal gebruikt, ook voor commerciële doeleinden.

 • Aangemaakt op .

Minister Kamp (EZ) heeft de Tweede Kamer de Digitale Agenda gestuurd

De vraag is hoe Nederland optimaal kan profiteren van de kansen (nieuwe toepassingen, verdienmodellen en banen) die deze mondiale transitie biedt. Deze opgave zullen we (ondernemers, werknemers, kennis- en wetenschapsinstellingen en overheden) gezamenlijk moeten adresseren.

 • Aangemaakt op .

Privacy

Alert Online
De Autoriteit Consument en Markt heeft consumenten opgeroepen om hun online privacy beter te beschermen. Mensen blijken in de praktijk weinig te ondernemen om hun privacy op het web te waarborgen. Ook heeft de ACM populaire websites aangeschreven omdat zij niet voldoen aan de cookiewet. De nieuwe campagne van de ACM is “Alert Online”.

 • Aangemaakt op .

Verkenning digitale connectiviteit

Minister Kamp (EZ) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de Verkenning digitale connectiviteit en de conclusies die hij hieruit trekt. In de brief wordt onder meer ingegaan op privacy, big data en cookies.

 • Aangemaakt op .

Europese voorstellen inzake strengere privacyregels

De strengere Europese privacyregels – die tot doel verdergaande harmonisatie van privacyregelgeving, bescherming van persoonsgegevens en bevordering van vrij verkeer van gegevens binnen de Europese Unie hebben – zijn op 17 januari jl. besproken in de Eerste Kamercommissie voor Immigratie en Asiel/Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) en Veiligheid en Justitie.

 • Aangemaakt op .
 • 1
 • 2

Meer MOA


Kennispartners van Clou

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

Kingsfordweg 151, 1043 GR, Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.