Mar 21, 2019 Last Updated 9:46 AM, Mar 18, 2019

ISO 20252:2012

In 2006 is de norm ISO 20252 voor marktonderzoek in internationaal verband geïntroduceerd. Met de komst van deze norm is sprake van een algemene kwaliteitsstandaard die naast specifieke eisen met betrekking tot de opzet en uitvoering van marktonderzoekprojecten, ook eisen stelt aan de kwaliteitsbewaking in het algemeen binnen de voor deze norm gecertificeerde marktonderzoekbureaus.In 2006 is de norm ISO 20252 voor marktonderzoek in internationaal verband geïntroduceerd. Met de komst van deze norm is sprake van een algemene kwaliteitsstandaard die naast specifieke eisen met betrekking tot de opzet en uitvoering van marktonderzoekprojecten, ook eisen stelt aan de kwaliteitsbewaking in het algemeen binnen de voor deze norm gecertificeerde marktonderzoekbureaus.Het doel van de conformiteit met de norm en de toetsing daarvan is het transparant maken van het marktonderzoekproces waardoor opdrachtgevers van marktonderzoekbureaus zoveel mogelijk zekerheden verkrijgen dat de door hen verleende marktonderzoekopdrachten op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. Slecht uitgevoerd marktonderzoek vergroot de kansen op economische schade bij opdrachtgevers van marktonderzoek in aanzienlijke mate, met alle negatieve maatschappelijke consequenties van dien. Door toepassing van de ISO norm 20252 hebben opdrachtgevers de zekerheid dat hun opdrachten volgens genormeerde kwaliteitseisen inzake marktonderzoek uitgevoerd worden.De inhoud van de norm ISO 20252 wordt regelmatig geactualiseerd door de ISO Technische Commissie 225. De meest recente versie is op dit moment ISO 20252:2012. Naar verwachting zal in 2019 weer een nieuwe, geactualiseerde versie van ISO 20252 beschikbaar komen. Het merendeel van de grote en middelgrote marktonderzoekbureaus alsmede een aantal kleinere marktonderzoekbureaus in Nederland (bij elkaar zo’n 50 bureaus) is in de afgelopen jaren gecertificeerd voor ISO 20252:2012. Het overgrote deel van deze audits is uitgevoerd door de Stichting Toetsingsbureau KCC.

Wat komt in ISO 20252:2012 aan de orde?

In de kwaliteitsnorm ISO 20252:2012 worden eisen gesteld met betrekking tot de volgende onderwerpen:

  • Het kwaliteitsmanagementsysteem van het bureau: wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit? Is er een kwaliteitshandboek? Worden interne audits gehouden? Hoe vindt klanttevredenheidsonderzoek plaats? Hoe worden medewerkers getraind in het uitvoeren van de aan hen toevertrouwde taken?
    Welke eisen worden gesteld aan toeleveranciers? En hoe wordt periodiek intern het kwaliteitssysteem geëvalueerd en beoordeeld?
  • Uitvoerende aspecten met betrekking tot onderzoek: Opstellen van offertes, projectplanning, omgang met opdrachtgevers tijdens de uitvoering van een project, ontwikkelen en testen van vragenlijsten, steekproeftrekking, analyse en rapportage, etc.
  • Datacollectie: rekruteren en trainen van interviewers, kwalitatieve onderzoeksessies, steekproeven, controle op gehouden veldwerk (face-to-face en telefonisch), online datacollectie, schriftelijk onderzoek, observatie- en mystery onderzoek, etc.
  • Datamanagement en dataprocessing: data-cleaning, coderen van data, data-editing, data-analyse, opslag en beveiliging van databestanden, etc.
  • Rapportering: specifieke eisen met betrekking tot het rapporteren van uitkomsten van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksprojecten.

De -Engelse- tekst van ISO 20252:2012 is verkrijgbaar via www.nen.nl

Meer informatie

Wilt u meer informatie of een afspraak maken met Stichting Toetsingsbureau KCC? Klik dan