Apr 22, 2018 Last Updated 12:06 PM, Apr 19, 2018

De wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag: vakantiebijslag over overwerk

Overwerk valt sinds 1 januari 2018 onder het loonbegrip van de WML. Dit heeft gevolgen met betrekking tot de uitbetaling van overwerk. Voorheen kon de werknemer die voor zijn standaardarbeidsduur het minimumloon verdient, niet met een beroep op de WML uitbetaling van overwerk eisen. Omdat overwerk inmiddels onder de WML valt kan de werknemer dit nu wel eisen. 

Read more

Kunnen de advocaatkosten (juridische kosten) van de werknemer onder de Werkkostenregeling (WKR) onbelast worden vergoed door de werkgever?

Werkgever en werknemer besluiten om uit elkaar te gaan door middel van een beëindiging met wederzijds goedvinden. Kunnen de advocaatkosten (juridische kosten) van de werknemer onder de Werkkostenregeling (WKR) onbelast worden vergoed door de werkgever?

Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers van toepassing. De WKR houdt kortgezegd in dat alle vergoedingen en verstrekkingen van de werkgever in het kader van de dienstbetrekking loon zijn. Sommige loonbestanddelen kunnen worden aangewezen als een gerichte vrijstelling, zoals de vergoeding van € 0,19 voor zakelijke reiskosten. Andere loonbestanddelen treffen een zogenaamde nihilwaardering.

Read more

Onder welke voorwaarden mag een werkgever het loon van een werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid opschorten of stopzetten?

Als werkgever bent u verplicht om het loon van een zieke werknemer 104 weken door te betalen. Tijdens deze periode moet de werkgever zorgen dat de werknemer weer aan de slag kan. De werknemer op zijn beurt moet meewerken aan een goede re-integratie. Als hij niet voldoet aan zijn re-integratieverplichtingen, mag de werkgever de loonbetaling in beginsel opschorten of zelfs stopzetten.

Read more

5 relevante vragen over de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt

De werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt neemt een bijzondere positie in het arbeidsrecht in. Hieronder vindt u een aanal belangrijke vragen met betrekking tot de AOW-gerechtigde werknemer.

1. Kan ik de arbeidsovereenkomst met een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt beëindigen?

Er zijn twee manieren waarop de arbeidsovereenkomst met een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt kan worden beëindigd.
Allereerst is het mogelijk om op grond van de wet de arbeidsovereenkomst met deze werknemer op te zeggen tegen of na de dag dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, mits hij reeds voor het bereiken van die leeftijd in dienst was. Hiervoor is dus geen instemming van de werknemer vereist. Let er wel op dat u de geldende opzegtermijn in acht neemt. Ten tweede eindigt de arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer van rechtswege indien er een pensioenontslagbeding in een cao, arbeidsvoorwaardenreglement of arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Read more

Personeelsdossier

Wat mag ik bewaren in het personeelsdossier van mijn werknemer?

De inhoud van een digitaal of papieren dossier bevat veel informatie over een persoon.Werkgevers mogen alleen een personeelsdossier aanleggen als dat noodzakelijk is om een arbeidsovereenkomst of een aanstelling als ambtenaar uit te voeren. En zij moeten daarbij rekening houden met de privacy van hun werknemers.

Read more