Mar 24, 2017 Last Updated 9:59 AM, Mar 20, 2017

ISO 26362 - access panels

Normen voor het gebruik van access panels in marktonderzoek

In 2006 is de norm ISO 20252 voor marktonderzoek in internationaal verband vastgesteld. Met  ISO 20252, specifiek bedoeld voor de marktonderzoekbranche, is sprake van een algemene standaard die naast specifieke eisen met betrekking tot de opzet en uitvoering van marktonderzoekprojecten, ook eisen stelt aan de kwaliteitsbewaking in het algemeen binnen de deelnemende marktonderzoekbureaus. 


In aansluiting hierop is in 2008 de norm ISO 26362 vastgesteld, welke norm speciaal bedoeld is voor access panels. Het gaat daarbij zowel om access panels die door marktonderzoekbureaus geëxploiteerd worden als access panels die door andere organisaties dan marktonderzoekbureaus geëxploiteerd dan wel beheerd worden. Bij diverse onderdelen verwijst de ISO-norm 26362 naar de eerder vastgestelde ISO-norm 20252. 

Het doel van de conformiteit met deze norm en de toetsing daarvan is het transparant maken van het gebruik van access panels in al hun verschijningsvormen waardoor opdrachtgevers van marktonderzoek zoveel mogelijk zekerheden verkrijgen dat de door hen verleende marktonderzoekopdrachten welke met behulp van access panels uitgevoerd worden op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. Slecht uitgevoerd marktonderzoek via access panels vergroot de kansen op economische schade bij opdrachtgevers in aanzienlijke mate, met alle negatieve maatschappelijke consequenties van dien. Door toepassing van de ISO norm 26362 hebben opdrachtgevers de zekerheid dat hun opdrachten volgens genormeerde kwaliteitseisen inzake access panels uitgevoerd worden. 

Het ligt in de bedoeling dat zoveel mogelijk marktonderzoekbureaus, panelbeheerders en panelexploitanten het ISO 26362 certificaat zullen behalen en dat zij bij onderaanneming zoveel als mogelijk gebruik zullen maken van de diensten van ISO 26362 gecertificeerde leveranciers. Dit zal leiden tot een zo hoog mogelijke kwaliteit van het in Nederland uit te voeren marktonderzoek waarbij access panels gebruikt worden. Om te komen tot een vergelijkbare wijze van toetsing is een toetsingsdocument opgesteld door de Stichting Toetsingsbureau KCC.

Voor vragen kunt u terecht bij het MOA Team

evelop

T: 020-5810710
E: info@moaweb.nl