Mar 21, 2019 Last Updated 9:46 AM, Mar 18, 2019

Bijlage bij de Gedragscode voor onderzoek en statistiek: Geheimhoudingsverklaring / Non-disclosure agreement  

In artikel 12 Wet bescherming persoonsgegevens is een algemene geheimhoudingsbepaling opgenomen voor een ieder die kennisneemt van persoonsgegevens en die al niet reeds uit hoofde van functie of beroep verplicht is tot geheimhouding.  

De onderstaande geheimhoudingsverklaring dient dan ook te worden gebruikt in de relatie tussen de Onderzoeksorganisatie en haar medewerkers, ook als deze niet in dienst zijn van de Onderzoeksorganisatie.  

Geheimhoudingsverklaring

  1. Medewerker is uitdrukkelijk verplicht om alle persoonsgegevens die hij verzamelt en verwerkt ten behoeve van een onderzoek ten stelligste geheim te houden.

  2. Voorts is het uitdrukkelijk niet toegestaan om de verzamelde persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden.

  3. Medewerker zal alleen persoonsgegevens verkregen uit onderzoek ter beschikking stellen aan geautoriseerde functionarissen van de onderzoeksorganisatie, tenzij een wettelijk voorschrift verplicht tot mededeling.

Bron: Gedragscode voor onderzoek en statistiek, MOA,VSO, Vereniging voor Beleidsonderzoek, 2010, bijlage p. 68.