Greyhounds Group

Binnen de MOA is er een groep oud-marktonderzoekers actief. Op 9 december 2009 kwam de Greyhounds Group voor het eerst samen.

Profielbeschrijving:

Leden van de Greyhound Group zijn onderzoekprofessionals die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen binnen het vakgebied en het leuk vinden daar - na het formele afscheid er van -  op informele wijze bij betrokken te blijven, die hechten aan een sociaal netwerk op hun vakgebied en die open staan hun kennis en ervaring beschikbaar te stellen aan derden.

Leden van de Greyhound Group zijn niet meer werkzaam op het vakgebied markt- en opinie - onderzoek in de ruimste zin des woords. Ze kunnen wel op freelance basis - al dan niet tegen een vergoeding - bij het vakgebied betrokken zijn. In het verleden zijn ze minimaal tien jaar aaneengesloten lid geweest van de MOA of haar rechtsvoorgangers en ze zijn minimaal 55 jaar. 

Missie:

Als onderzoekprofessionals niet meer als zodanig werkzaam zijn, dreigt hun kennis en ervaring voor de branche verloren te gaan. Het betreft vaak personen die met veel inzet het vakgebied en de beroepsverenigingen hebben gediend. Met het creëren van een platform voor deze groep is het mogelijk gebruik te blijven maken van genoemde kennis en ervaring.

Projecten:

Projecten en initiatieven worden door de groep zelf bepaald. Tot nu toe heeft dit geresulteerd in de volgende activiteiten:

 • MOP (Monitor Onderzoek Publicaties)
 • Gastcolleges
 • Medewerking aan een uitgave getiteld ‘Publiceren over Onderzoek’  (een moderne versie van het eerder door collega Peter van Westendorp geschreven boekje van die titel).

Aanleiding en achtergrond

Hoewel de MOA een relatief jonge vereniging is, is het vakgebied (markt-)onderzoek en marketingintelligence al wel sinds tientallen jaren goed georganiseerd. Onder dit vakgebied valt ook heel nadrukkelijk data-analyse en methoden en technieken. Vanaf de zeventiger jaren zijn onderzoekprofessionals lid van de MOA en haar rechtsvoorgangers, zoals de NVMI en de VMO. Professionals die door de jaren heen een berg aan ervaringen en kennis hebben opgedaan, waar hun omgeving gretig van profiteert, tot dat men met pensioen gaat.

Als onderzoekprofessionals met pensioen gaan, een andere richting op gaan binnen hun organisatie om daar hun kennis in te zetten, of om andere redenen niet meer direct met het vakgebied verbonden zijn, dan dreigt hun kennis en ervaring voor de branche verloren te gaan. Het betreft vaak mensen die met heel veel inzet ook het vakgebied en de beroepsverenigingen gediend hebben.

De MOA heeft het initiatief genomen om deze kennis en ervaring te bundelen en te behouden voor de branche door de oprichting van de Greyhound Group (GG), een geuzennaam. In gesprekken met potentiële leden voor deze groep werd vastgesteld dat ook bij die personen er behoefte bestond aan een ontmoetingsplek, zowel virtueel als fysiek.

greyhounds2

Leden coördinatieteam:

Philip Todd

Voorzitter
Jan Schipper, lid
Fred Bronner, lid

Greyhounds ledenlijst

 • R.R. Alker
 • J.H. Bolwerk
 • J.G.J. Boor
 • A.E. Bronner
 • A.J. Emmering
 • D.W.F. Häcker
 • F.Th.M. Hagemans
 • M. van Hamersveld
 • L.J. van der Herberg
 • T.H.A. Hess
 • H. Koppelaar
 • H. Lange
 • E.D. de Leeuw
 • L.A. van der Linden
 • J.N. Lok
 • C.A.M. van Meel
 • W.F.H. van der Meer
 • L.M. van Meerem
 • A.J. Olivier
 • H. van Onna
 • L. Riester
 • R. Schaper
 • J.A. Schipper
 • L.J.M. Schreurs
 • P. Todd
 • J.H.M. Vervoort
 • T.W.E. Vonk
 • A.W. Zeldenthuis
 • N.T.H.J. Zonneveld

Doelgroep en lidmaatschap

Het lidmaatschap van de MOA Greyhound Group staat open voor oud-marktonderzoekers van zowel bureauzijde als van opdrachtgeverszijde. Daarbij zou het toegejuicht worden als er een goede representatie van mannen en vrouwen is.

Daarnaast kan het profiel van de potentiële leden als volgt omschreven worden:

 • Oud-marktonderzoekers die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen binnen het vakgebied en het ook “leuk” vinden daar na het formele afscheid van het vakgebied op informele wijze bij betrokken te blijven.
 • Oud marktonderzoekers die hechten aan een sociaal marktonderzoek netwerk.
 • Oud marktonderzoekers die er voor open staan om hun kennis en ervaring beschikbaar te stellen voor anderen.
 • Mag men niet meer fulltime of parttime werkzaam zijn op het vakgebied marktonderzoek in de ruimste zin des woords. Het is wel toegestaan om op incidentele basis, al dan niet tegen vergoeding, betrokken te zijn bij het vak.
 • Men is in het verleden minimaal 10 jaar aaneengesloten lid geweest van de MOA of één van haar rechtsvoorgangers.
 • Men 55 jaar of ouder is.

Er zal geen maximum gelden voor de omvang van de Greyhound Group. Potentiële leden melden zichzelf aan bij de MOA.

Budget en een bescheiden bijdrage van de Greyhound Group-leden
De leden van de Greyhound Group worden volwaardig lid van de MOA, maar genieten een aantal specifieke voordelen boven de overige leden. Zij krijgen gratis toegang tot de drie jaarlijkse hoogtepunten van de MOA, te weten de Nieuwjaarsreceptie in januari, het MIE in februari, de uitreiking van de MOAwards, inclusief BBQ in juni en tweemaal per jaar een eigen Greyhoundsbijeenkomst op de KAR&ZV De Hoop in Amsterdam.

De bijdrage voor lidmaatschap van de Greyhound Group wordt vermeld bij de contributiestructuur van de MOA. 
Structuur en organisatie
Er wordt geen bestuur benoemd voor de Greyhound Group. Er wordt gewerkt met een coördinatieteam. Hierbij wordt gedacht aan één coördinator met daarnaast een tweetal counterparts. Dit team “trekt de kar”. Eigen initiatieven van deze groep zijn voor een goed functioneren van de gehele GG van groot belang. De periode, dat men in het coördinatieteam zitting neemt, wordt niet vastgelegd. Het coördinatieteam benadert vanuit de groep zelf eventuele opvolgers. Het coördinatieteam werkt de initiatieven van de Greyhound Group verder uit, dan wel draagt er zorg voor dat projecten door de leden van de Greyhound Group worden opgepakt.

Daarnaast onderhoudt het coördinatieteam de contacten met de MOA. Het aanspreekpunt voor de inhoudelijke kant is de directeur van de MOA en voor het faciliteren van de GG is dat de officemanager van de MOA. Het MOA bureau zal ruimten huren, catering (laten)verzorgen, digitale inschrijfmogelijkheden op de site voor de bijeenkomsten van de MOA plaatsen, op termijn een eigen forum op de MOA-site inrichten en de communicatie met de groep verzorgen. Berichten van het coördinatieteam aan de leden van de Greyhound Group worden door de MOA verzorgd. Dit met het oog op de mutaties in het ledenbestand, die in de MOA-Administratie worden bijgehouden.

In het coördinatieteam hebben momenteel zitting Fred Bronner, Jan Schipper en Philip Todd (voorzitter)  

Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot de Greyhound Group kan men mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 
Projecten en initiatieven
De projecten en initiatieven worden door de groep zelf bepaald.

Daarbij kan gedacht worden aan:
 • Monitor Onderzoek Publicaties, waar ondertussen een concept voorstel voor is uitgewerkt
 • Gastcolleges op Hoge Scholen m.b.t. onderzoek en de tricks en traps
 • Counterpartsessies voor onderzoekers van bureau en opdrachtgeverszijde
 • Expertgroep en mediation in geval van geschillen.
Het coördinatieteam  en/of de Greyhound Group kan met initiatieven komen met betrekking tot concrete projecten. Indien aan de uitvoering daarvan kosten c.q. opbrengsten verbonden zijn zal door het coördinatieteam een begroting worden opgesteld die door de directie van de MOA moet worden geaccordeerd.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van nieuws, vacatures, events van het MOA Expertise Center!

Meer MOA


Kennispartners van Clou

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

Kingsfordweg 151, 1043 GR, Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.